top of page

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

 

MAYA - DĚTSKÝ KLUB z.s., jakožto správce osobních údajů tímto informuje, že veškeré osobní údaje zpracovává a chrání dle Všeobecného nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a další platnou legislativou.

 

Správce osobních údajů

MAYA – DĚTSKÝ KLUB z.s.

Plavínová 2787/21

130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ 22748636

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L 24115,

kterého je možné kontaktovat na emailové adrese info@mayaskolka.cz.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

 

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození a rodné číslo dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce

 • kontaktní údaje: adresa bydliště, telefon, emailová adresa

 • fotografie nebo video záznamy dětí, případně jejich rodičů ze společných aktivit

 • ekonomické údaje nutné pro vyúčtování a fakturaci, které mohou obsahovat osobní údaje dětí a rodičů

Právní důvody zpracování osobních údajů:

 • pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte a

     MAYA-DĚTSKÝ KLUB z.s. (jesličky Žižkov, školka Hloubětín a dětská skupina Šestajovice)

 • pro opatření přijatá před uzavřením smlouvy – předběžná přihláška, rezervační list

 • pro právní povinnosti plynoucí z příjmu dotace

 • pro účely oprávněných zájmů, konkrétně pro informace o činnostech a aktivitách, propagaci, obchodní a marketingová sdělení

 • pro evidenci dětí v docházkovém systému (povinnost ze zákona při čerpání dotace)

 • pro účetní a daňové účely

 • subjekt údajů – zákonný zástupce udělil Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Lhůty pro zpracování osobních údajů

osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovávány

 • po dobu nutnou k jejich dosažení

 • po dobu přímo stanovenou právními předpisy

 • po dobu, na kterou byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů

Po uplynutí těchto lhůt jsou osobní údaje zlikvidovány dle nařízení 2016/679.

Předávání osobních údajů 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány třetími stranami, a to zaměstnanci MAYA – DĚTSKÝ KLUB, orgány veřejné správy, zpracovateli zajišťujícími podpůrné služby (IT, účetní a právní služby, docházkový systém), dále poskytovateli dotace a administrativní správě dotace.

 

Poučení o právech

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů u MAYA – DĚTSKÝ KLUB z.s., jakožto správce vašich osobních údajů a osobních údajů vašich dětí máte právo:

 • získat potvrzení, zda vaše osobní údaje či údaje vašich dětí zpracováváme a pokud ano, požadovat přístup k těmto údajům

 • na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů

 • na vymazání vašich osobních údajů v případech uvedených v článku 17 Nařízení 2016/679

 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech uvedených v článku 18 Nařízení 2016/679

 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb

 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud obdržíme žádost dle výše uvedených práv, budeme vás informovat o přijatých opatřeních do jednoho měsíce. V určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti vaší žádosti vyhovět.

Kontaktní údaje

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na emailovou adresu info@mayaskolka.cz nebo telefonní číslo +420 739 944 687.

 

 

 

 

V Praze, 24.5.2018

bottom of page